TJ Spartak Vlasim
05
Pro

Projektový den šachistů v Pravoníně

Máme za sebou první z plánovaných 4-5 projektových dnů šachistů, který byl uspořádán v rámci Šablony II. Městského domu dětí a mládeže ve Vlašimi. Pořádaly ho děti z šachových kroužků. Tento první projektový den jsme uspořádali v bývalém kulturním domě, nyní Školicím středisku Makrofaktu v Pravoníně. Velice děkujeme panu řediteli Vratislavu Ondrákovi, že nám zdarma poskytl vhodné prostory k uspořádání našeho záměru.

Hlavním, kdo celý projektový den vedl a připravil si pro děti spoustu otázek, byl pan Jiří Kotzot ze Sázavy a zde máme jeho hodnocení:

Projektový den – Výlety do minulosti za mistry světa a dalšími vynikajícími šachisty

Obecné postřehy:

Děti byly rozděleny do čtyř družstev tak, aby v nich byly rovnoměrně zastoupeny všechny věkové skupiny a obě pohlaví. V družstvech pak děti pracovaly pod vedením kapitánů, kteří měli činnost koordinovat. Při vysvětlování pravidel byli kapitáni upozorněni, že bez zapojení všech členů družstva se nedá úkol splnit ve stanoveném čase – to je mělo přimět ke spolupráci a důvěře k ostatním členům družstva, již měli plnit dílčí úkoly. V jednom družstvu se to povedlo výborně, v jednom velmi dobře (kapitán aktivně nezapojoval do práce jednu členku družstva, jež nebyla z jeho „okruhu známých“- ta se sice snažila pomáhat, ale její čas a schopnosti nebyly plně využity), v jednom družstvu se iniciativy chopil jiný člen družstva, jenž kapitána „nahradil“, avšak v jednom družstvu došlo ke kolapsu, kdy polovina členů včetně kapitána rezignovala na veškerou aktivitu a jen pasivně dělala okrajové činnosti (vystřihování obrázků apod.).

Pravděpodobná příčina: Děti většinou jen pasivně seděly okolo stolu a pracovaly na úkolech.

Doporučení: Příště provést pokračování akce ve větších prostorách tak, aby družstva byla nucena „cestovat“ od jednoho stanoviště ke druhému.


Postřehy k obsahu projektového dne:

Děti se seznámily se vznikem hry v šachy a postupně sledovaly její šíření po světě cca do 10. století. Postup zaznamenávaly do slepých map na základě map z atlasu světových dějin. Tento úkol byl splněn třemi družstvy (kromě družstva pasivního) výborně, až na drobné chybičky, způsobené zbytečnou snahou „o krásu“ – v mapách se objevily i cesty, které nemohly v daném období a historických souvislostech existovat. Při „pochodu“ šachů po světě děti z předložených obrázků vybíraly zvířata, jež žijí v dané lokalitě. Zde byla úspěšnost průměrná – objevily se pokusy umístit tygra do Afriky, ledního medvěda do Kyjevské Rusi, anakondu do Indie apod.

Doporučení: Vyslat signál do místní ZŠ – možná by stálo za úvahu, využít při výuce přírodopisu slepé mapy, do nichž by pedagog přes projektor dokresloval oblasti výskytu zvířat, kterých se probíraná látka týká, včetně dostatečného množství „živých“ fotografií (tj. z přirozeného prostředí, ne pouze ze ZOO). To se týká i zeměpisu – ani jedno dítě nepoznalo gibraltarskou skálu a nevědělo, že tam žije jediný druh „evropských“ opic (makak bezocasý).

Při sledování putování šachů se děti též seznámily s třemi hlavními světovými náboženstvími. O každém z nich již slyšely a znaly nějaké střípky, ale zde si vědomosti doplnily a uvedly v souvislosti. Přitom je překvapilo, že kromě islámu šachy zakazovalo i křesťanství, a naopak hinduismus je podporoval. Moc se jim však líbily historické kuriozity, spojené se zákazy šachu a tím, že sami duchovní (a to jak muslimové, tak i křesťané) zákaz porušovali.

Výsledkem práce družstev byla časová přímka, na níž bylo šíření šachu zachyceno. To splnila na výbornou všechna družstva.


Celkové hodnocení:

Celkově lze projektový den hodnotit jako úspěšný – děti si významně doplnily znalosti v předmětech dějepis, zeměpis a přírodopis, dozvěděly se nové informace z předmětů český jazyk, cizí jazyk a geometrie a pocvičily se ve výtvarné výchově. Přitom si vše spojily v náležitých souvislostech do jednotného celku.

Příští pokračování však bude dobré provést ve větších prostorách a „proházet“ členy družstev i kapitány.

Splněny byly i cíle v oblasti průřezových témat a subtémat:
osobnostní a sociální výchova (rozvoj schopností poznávání, kreativita, kooperace a kompetice, řešení problémů a rozhodovací schopnosti), výchova myšlení v evropských a světových souvislostech (objevujeme Evropu a svět), multikulturní výchova (kulturní diference, multikulturalita), mediální výchova (kritické čtení a vnímání mediálních sdělení, tvorba mediálního sdělení, práce v realizačním týmu).

Příště by však bylo dobré více se zaměřit na podněcování kapitánů a pasivních členů družstev k aktivní činnosti (např. využitím „asistentů“).

Zaznamenal:  Jiří Kotzot

Reflexe s dětmi probíhala v závěru projektového dne, kdy společně všichni v družstvu s odborníkem a pedagogy zhodnotili jednotlivé výkony a názory děti a jejich vysvětlení byly vzaty v potaz.

Velice děkuji všem dětem, které se projektového dne zúčastnily a zapracovaly na rozšíření svých vědomostí, které bez pochyby získaly a které zcela určitě v životě uplatní.

Projektového dne se  zúčastnilo 17 dětí, které pracovaly ve 4 skupinách a nejlépe si se zadáním, úkoly a prezentací poradili: kapitán družstva Filip Vopálka, dále Vojtěch Vopálka, Adam Slavík a Veronika Žoudlíková.

Atmosféra byla výborná a vy ji hodnoťte z foteček.

Můj pohled:

Mně se akce velice líbila, pevně věřím, že děti nyní už vědí, jak další projektové dny budou vypadat, tak si s úkoly příště daleko lépe poradí, budou akčnější a také si v družstvu lépe zorganizují práci. Malou kaňkou je snad slabší výkon družstva, které se umístilo na 4. místě, tam byly rezervy velké, ovšem z nějakého důvodu nevyužité! Věřím, že se pro příště „pochlapí“!

Akce byla výborně zorganizována, vše bylo připraveno předem, za to děkuji především odborníkovi z praxe panu Jiřímu Kotzotovi a pak i Lukáši Filipovi, který byl pedagogem, který akci organizoval. Musím konstatovat, že norma času, která je šablonou stanovena na přípravu, byla v tomto případě velice překročena a zabrala daleko více času. O to však byl projektový den kvalitnější. Přítomni byli další trenéři (pedagogové) šachu Vojtěch Filip, Marie Filipová a Miroslava Ondráková.

Dětem nic nechybělo, po celou dobu projektového dne se mohly doplňovat pitný režim, ke svačince měly tousty a i nějakou sladkost.

Zaznamenala: Marie Filipová

Odpovědět

:-) 
;-) 
:-D 
:-| 
more...
 

© 2021 TJ Spartak Vlašim | Články (RSS) a Komentáře (RSS)

TOPlist